תנאי שימוש באתר

מדיניות ופרטיות

תקנון

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר – danielnutrition.com

מאושר על ידי משרד הבריאות- מספר רישוי 11-159603

ברוכים הבאים לאתר danielnutrition.com המשמש כאתר למידע והעשרה בתחום הדיאטניות.
בעל האתר ומפעילו הוא דניאל אבייב, ת"ז 314562398 להלן: ("האתר" ו/או "מפעילת האתר").
1 .תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו
(כל אחד מהם להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש").
2 .כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו,
כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו
חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל
שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.
3 .השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר
מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או
מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
4 .הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.
5 .כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.
6 .האתר רשאי להציע להחליף ולשנות מבצעים, תוכן והטבות וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך
בהודעה מוקדמת וכי לא תינתן האפשרות לכפל מבצעים אלא אם יצוין אחרת על ידי מפעילת האתר.
7 .הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם
לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.
8 .האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת
וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות
לכך מראש ובכתב ממפעילת האתר.
9 .כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה )לעיל ולהלן: )"הלקוח"( מצהיר
בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.
10 .הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע
את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר.
11 .השירות שניתן באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מפעילת
האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן ניתן גם באמצעות אפליקציית הוידיאו "זום" למדינות שונות )לעיל ולהלן:
("אזור השירות").
12 .על מנת לבצע רכישה ו/או תיאום טלפוני דרך האתר, על הלקוח לבצע תהליך מילוי פרטים במסגרתו יש לספק
פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.
13 .הלקוח מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת
האתר.
14 .תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את מפעילת האתר.

ביצוע הזמנה
15 .בביצוע הזמנה טלפונית/דרך האתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כמו שם, כתובת דואר אלקטרוני
ומספר טלפון. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת
מפעילת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
16 .במעמד ביצוע ההזמנה תבצע מפעילת האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת אישור
ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע
הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
17 .עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעילת האתר תקבל אישור מהגורם הרלבנטי
על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל
הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת
השלמת הליך ההזמנה.
18 .יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים
להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש
הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני ו/או
הודעות SMS בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
19 .ההזמנה תרשם במחשבי מפעילת האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום
ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות
הלקוחות.
20 .המשתמש באתר יקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לאחר ביצועו לחשבון האמייל אותו הזין במעמד הרכישה.
21 .יובהר ויודגש, משלוח הודעת בכל אמצעי תקשרות בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעילת האתר
אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעילת האתר. מובהר כי
רישומי מערכת המחשב של מפעילת האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים
ראיה לכאורה.
22 .פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר, בהתאם לאמור סעיפים 15 ו-
16 לתנאי השימוש יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
23 .במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור
אמצעי תשלום אחר.
24 .בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן
קיים במלאי מחסני מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה )אף אם צוין באתר כי המוצר
אכן קיים במלאי(. היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל או תוחלף ההזמנה, וככל והמשתמש יהיה מעוניין לבטל
את ההזמנה – יזוכה המשתמש בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי
האתר ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה
מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצב ים בהם על אף שפריט מסוים מופיע באתר כקיים במלאי, בפועל אותו
פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו.

25 .ביטול ו/או שינוי מועד פגישה יש לבצע בהתראה של עד 48 שעות לפני הפגישה, את ההודעה על הביטול ו/או שינוי
יש לבצע באמצעות שיחה טלפונית למפעיל האתר. יובהר, כי ניתן להשלים טיפול שהוזמן ונדחה עד 6 חודשים מיום
ביצוע ההזמנה.
26 .ככל והלקוח לא יעדכן את מפעיל האתר על ביטול ו/או שינוי מועד הפגישה, לא יהיה זכאי להחזר כספי.

אספקת מוצרים ושירותים
27 .מפעיל האתר מתחייב, כי יינתן ללקוח הסבר אודות השירותים של מפעיל האתר ועל תהליך העבודה בין הצדדים.
28 .מפעיל האתר יספק את שירותיו ללקוח בהתאם למסוכם בין הצדדים.
29 .שעות פעילות מפעיל האתר הינם בימים א-ה בין השעות 00:08 – 00:18.
30 .הפגישות אשר יערכו בין מפעיל האתר ובין הלקוח יכולות להתקיים בכל מקום אשר יוסכם עליו בין הצדדים, אך
יובהר, כי ככל והפגישה תיערך ברדיוס של כ-15 ק"מ מהעיר אשקלון יגבה סך של 30 ₪ עבור הגעה לפגישה. ככל
והפגישה תיערך ברדיוס שיעלה על 15 ק"מ מאשקלון ולא יעלה על 40 ק"מ, יגבה סך של 50 ₪ מהלקוח.
31 .עלות כל פגישה תהא בתיאום מול הלקוח ובהתאם לסיכום בין הצדדים.
32 .זמני הפגישה הינם כמפורט להלן ובתיאום מול הלקוח:
מפגש ראשוני – 60-45 דקות.
מפגש מעכב – 30-15 דקות.

33 .האם ישנה אחריות על הייעוץ?
34 .על מנת שהטיפול והייעוץ אשר מסופקים על ידי מפעיל האתר יהיו אפקטיביים על הלקוח לשתף פעולה באופן מלא
תוך הקפדה על גילוי נאות, עמידה בתוכנית ולוח הזמנים, עקביות ומחוייבות לתהליך.
35 .במקרה של כוח עליון ו/או סגר עקב נגיף הקורונה או כל נגיף אחר אשר מונע את קיום התחייבות הספקת
המוצרים, לא תהא ללקוח כל טענה והמוצר יסופק עם הסרת ההגבלה/סגר.

אחריות
36 .האתר יפרסם תכנים בלעדיים שלו. התכנים כמו כן כל המידע המופיע או הזמין או כל קישור לאתר ניתן לשימוש
בכפוף לתנאי השימוש ומובאים כמו שהם (IS AS (וללא כל אחריות; התכנים מתבססים על מקורות חיצוניים
ועשויים להיות לא מדויקים.
37 .מפעילת האתר לא תהיה אחראית בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו לך במקרים בהם דלף מידע, נפרץ האתר,
הושחתו תכנים, נפגעה פרטיותך על ידי חשיפת מידע שהוזן לאתר וכן לכל נזק תוצאתי ממנו. לבסוף, מפעילת
האתר לא תהיה אחראית כלפייך במידה ותסתמך על התכנים באתר.
38 .המידע הניתן באתר ובקישורים הנמצאים באתר, הינו בגדר מידע כללי המוגש כשירות לציבור בלבד ואין בו כדי
להוות תחליף לאבחון ו/או לבדיקה ו/או לייעוץ אצל רופאים או תזונאים-דיאטנים רפואיים והוא אינו בגדר
"אבחון תזונה רפואית", "חוות דעת בעניין תזונה רפואית", "המלצה לטיפול תזונתי רפואי", "ייעוץ תזונה
רפואית", תחליף ל"טיפול בתזונה רפואית" וכיוצא בזה.

39 .בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להזמין ביקור אצל רופאים מוסמכים, ולהיבדק.
.40
41 .בעצם השימוש באתר, המשתמש מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי מפעיל האתר.
42 .אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר כללים אלה או את זכויותיך, הנך
מוזמן לפנות בדואר האלקטרוני בכתובת dani.aviyaey@gmail.com ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. בפנייתך
עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת
קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו.
מדיניות החזרות החלפות וביטולי עסקה
43 .האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981( להלן: "החוק"(.
44 .על המזמין היכולת לבטל את העסקה שביצע, הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה או באמצעות
העברה בנקאית לחשבון בנק של המזמין. הזיכוי יתבצע במקרים ובתנאים הבאים :
45 .ביטול ההזמנה כרוך בעמלת דמי טיפול של %5 או 100 ,₪ הזול מבניהם. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
46 .במקרה של ביטול עסקה לאחר מספר שיחות עם הלקוח יינתן זיכוי כספי יחסי סיחס לשירות אותו קיבל הלקוח
ו%5 דמי ביטול.
47 .לא ניתן לזכות עסקאות אשר נעשו באמצעות כרטיסי דיירקט )דביט( והזיכוי יתבצע באמצעות העברה בנקאית.
48 .הודעה על ביטול עסקה או שינוי/החלפת מוצר תתבצע באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
א. דוא״ל – dani.aviyaev@gmail.com
ב. בטלפון מספר – 054-6417342
49 .בכל מקרה שלקוח יהיה מעוניין להחליף מוצר במוצר אחר, יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו.

קנין רוחני
50 .מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה,
יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות ספקי האומנות בלבד. אין
להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.
51 .אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשנות, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.
52 .דומיין האתר, האתר, שם המותג, סימני המסחר )בין אם נרשמו ובין אם לאו(, וכ ו' – הם כולם רכושה של מפעילת
האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר,
לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית
של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם, לשנות או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים
המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי
להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של בעלת המותג ו/או של
צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לה או למי מטעמה.

הפסקת הפעילות באתר

53 .האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באתר ו/או לביטול
הזמנה של לקוח.
54 .במידה ובוטלה הזמנה על פי החלטת האתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום אותו שילם.
55 .ככל והאתר יפסיק את פעילותו ו/או תבטל הזמנה מסויימת של לקוח, בגין טעות בתיאור המוצר, מח יר שגוי ו/או
כל סיבה שהיא, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי ממפעיליו. לחילופין ולפנים משורת
הדין, רשאית מפעילת האתר לאשר את תנאי העסקה החדשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
שונות
56 .תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר )כגון:
טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו'(. הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי
תקשורת אחר.
57 .האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על
פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת
התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
58 .האתר עושה ככל שיכול לדאוג שהמידע שמופיע באתר יהיה המידע המדויק ביותר אבל יובהר כי עלולים להופיע בו,
בתום לב אי דיוק מסוימים או טעויות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן, ט.ל.ח.
59 .כל התנהגות ו/או התנהלות של מפעילת האתר לטובת משתמש האתר מחוץ לגבולות שימוש האתר ובניגוד לאמור
בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור מצידה על האמור בתקנון זה.
60 .במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר, תפעל מפעילת האתר לטיפול בהם בהקדם ולא
יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
61 .בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבי ן הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם
ו/או ניתן על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות
ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
62 .על כל שינוי של איזו מהוראות תקנון זה מפעילת האתר מתחייבת לעדכן 30 ימים לפני השינוי.
63 .המחיר הסופי הינו המחיר אשר יופיע בעמוד הזנת פרטי האשראי.
64 .הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה
לבית משפט המחוזי בתל אביב.

תנאי שימוש באתר

מדיניות ופרטיות

הסכמה לקבלת דברי פרסומת

במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

תגובות


1. כאשר מבקרים משאירים תגובות באתר אנו אוספים את הנתונים המוצגים בטופס התגובות, וכן את כתובת ה- IP של המבקר ואת מחרוזת סוכני המשתמשים בדפדפן כדי לעזור בזיהוי דואר זבל.

2. מחרוזת אנונימית שנוצרה מכתובת הדוא"ל שלך (נקראת גם hash) עשויה להינתן לשירות Gravatar כדי לראות אם אתה משתמש בה. מדיניות הפרטיות של שירות Gravatar זמינה כאן: https://automattic.com/privacy/. לאחר אישור התגובה שלך, תמונת הפרופיל שלך גלויה לציבור בהקשר של התגובה שלך.

מדיה


3. אם תעלה תמונות לאתר, עליך להימנע מהעלאת תמונות הכוללות נתוני מיקום משובצים (EXIF GPS). המבקרים באתר יכולים להוריד ולחלץ כל נתוני מיקום מתמונות באתר.

עוגיות


4. אם תשאיר תגובה באתר שלנו תוכל להצטרף לשמירת שמך, כתובת הדוא"ל והאתר שלך בקובצי Cookie. אלו נועדו לנוחיותך, כך שלא תצטרך למלא את פרטיך שוב כאשר תשאיר תגובה נוספת. עוגיות אלה יימשכו שנה אחת.

5. אם יש לך חשבון ואתה מתחבר לאתר זה, נקבע קובץ cookie זמני כדי לקבוע אם הדפדפן שלך מקבל קובצי cookie. קובץ cookie זה אינו מכיל נתונים אישיים ונמחק כאשר אתה סוגר את הדפדפן שלך.

6. כשתתחבר, אנו נקבע גם מספר עוגיות כדי לשמור את פרטי הכניסה שלך ואת אפשרויות תצוגת המסך שלך. עוגיות התחברות נמשכות יומיים ועוגיות אפשרויות מסך נמשכות שנה. אם תבחר באפשרות "זכור אותי", הכניסה שלך תימשך שבועיים. אם אתה מתנתק מחשבונך, קובצי ה- cookie להתחברות יוסרו.

7. אם אתה עורך או מפרסם מאמר, קובץ cookie נוסף יישמר בדפדפן שלך. קובץ cookie זה אינו כולל נתונים אישיים ופשוט מציין את מזהה הפוסט של המאמר שערכתם זה עתה. זה יפוג לאחר יום אחד.

17. החברה עושה שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) ובצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת Google, ורשתות חברתיות כגון Facebook ו-Instagram. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם ב-Facebook/Instagram נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו ב-Facebook/Instagram, על פי סימון תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

למידע נוסף אודות סוגי העוגיות ש-Google או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של Google.

למידע נוסף אודות השימוש בקבצי 'עוגיות' על-ידי Facebook או מי מטעמה, ראה הרחבה במדיניות ה'עוגיות' של Facebook.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות "Opt-Out")

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של Google, לחץ כאן.

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של Facebook/Instagram, לחץ כאן. למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של Facebook/Instagram, לחץ כאן.

עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

18. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

זכויות יוצרים

8. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.danielnutrition.com) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

9. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

10. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

סודיות ופרטיות

11. כל פרטיו האישיים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), ישמרו במאגרי המידע של החברה וגורמים שלישיים המספקים שירותים לחברה.

12. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה/דיוור/סקר.

13. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

14. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

15. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

16. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

מידע שאנו אוספים

מידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות צד שלישי אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות ותקנון זה, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

ניתן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 054-641-7342

כללי

מדיניות הפרטיות
מבוא

 1. הפרטיות של מבקרי האתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו כן מחויבים להגן עליו. מדיניות זו מסבירה מה אנו עושים עם שלך מידע אישי.
 2. הסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאי מדיניות זו כאשר אתה מבקר בפעם הראשונה באתר שלנו מאפשר לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתה מבקר אתר האינטרנט שלנו.
 3. מסמך זה נוצר באמצעות תבנית מ- SEQ Legal (seqlegal.com) ושונה על ידי vpnMentor (www.vpnmentor.com)
  כיצד אנו אוספים את הנתונים האישיים שלך
  ניתן לאסוף, לאחסן ולהשתמש בסוגי המידע האישיים הבאים:
 4. מידע אודות המחשב שלך כולל כתובת ה- IP שלך, מיקום גיאוגרפי, סוג וגרסת הדפדפן, מערכת ההפעלה, מידע אודות הביקורים שלך באתר האינטרנט שלך והשימוש בו כולל מקור הפניה, אורך הביקור, צפיות בדפים ונתיבי ניווט לאתר.
 5. מידע שאתה מזין בעת ההרשמה לאתר שלנו, כגון אתר הדוא"ל שלך, מידע שאתה מזין בעת יצירת פרופיל באתר האינטרנט שלנו. לדוגמה, שמך, תמונות הפרופיל, מין, יום הולדת, מערכת יחסים, מעמד, תחומי עניין ותחביבים, פרטים חינוכיים ותעסוקה.
 6. מידע שאתה מזין על מנת להגדיר הרשמה לדיוור שלנו ו / או ניוזלטרים.
 7. מידע שנוצר בעת השימוש באתר שלנו, כולל מתי, באיזו תדירות ובאילו נסיבות אתה משתמש בה.
 8. מידע הנוגע לכל דבר שאתה רוכש, שירותים שאתה משתמש בהם או עסקה שאתה מבצע באמצעות האתר שלנו, הכולל את שמך, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ופרטי כרטיס אשראי.
 9. מידע שאתה מפרסם לאתר שלנו מתוך כוונה לפרסם זה באינטרנט.
 10. כל מידע אישי אחר שתשלח אלינו.
  שימוש במידע אישי
  מידע אישי שנמסר לנו באמצעות האתר שלנו ישמש עבור מטרות המפורטות במדיניות זו או בדפים הרלוונטיים של האתר. אנחנו יכולים השתמש במידע האישי שלך עבור הדברים הבאים:
 11. ניהול האתר והעסק שלנו
 12. התאמה אישית של האתר שלנו עבורך
 13. הפעלת השימוש שלך בשירותים הזמינים באתר שלנו
 14. שולח לך סחורה שנרכשה באמצעות האתר שלנו
 15. אספקת שירותים שנרכשו באמצעות האתר שלנו
 16. שליחת הצהרות, חשבוניות ותזכורות תשלום אליך, וכן
  לגבות ממך תשלומים.
 17. לתקשורת מסחרית בשיווק
 18. להודעות דוא"ל שביקשת במיוחד.
 19. לשליחת עלון הדוא"ל שלנו אם נרשמת אליו (אתה יכול לבטל את המנוי בכל עת).
 20. שליחת תקשורת שיווקית הנוגעת לעסק שלנו או לעסקים של צדדים שלישיים שלדעתנו עשויים לעניין אותך.
 21. מסירת צד שלישי עם מידע סטטיסטי על המשתמשים שלנו.
 22. טיפול בפניות ותלונות שהוגשו על ידך או עליך אתר האינטרנט שלנו
 23. שמירה על אבטחת האתר שלנו ומניעת הונאות.
 24. אימות עמידה בתנאים וההגבלות המסדירים את השימוש אתר האינטרנט שלנו.
 25. שימושים אחרים
  אם תמסור מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנו נפרסם, אחרת להשתמש במידע זה בהתאם לרישיון שאתה מעניק לנו.
  ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלך כדי להגביל את פרסום המידע שלך באתר שלנו וניתן להתאים אותו באמצעות בקרות הפרטיות באתר.
  לא נמסור, ללא הסכמתך המוצהרת, את המידע האישי שלך לצד שלישי לשיווק ישיר שלו או של צד שלישי אחר.
  חשיפת מידע אישי
  אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לכל אחד מעובדינו, קצינינו, מבטחים, יועצים מקצועיים, סוכנים, ספקים או קבלני משנה כפי שהגינו הדרושים למטרות המפורטות במדיניות זו.
  אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לכל חבר בקבוצה שלנו חברות (המשמעות היא חברות הבת שלנו, חברת האחזקות האולטימטיבית שלנו וכל שלה חברות בנות) כנדרש באופן סביר למטרות המפורטות במדיניות זו.
  אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך:
 26. ככל שאנו נדרשים לכך על פי חוק;
 27. בקשר לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;
 28. על מנת לבסס, לממש או להגן על זכויותינו המשפטיות (לרבות מתן מידע לאחרים למטרות מניעה והפחתת הונאה סיכון אשראי);
 29. לרוכש (או לרוכש פוטנציאלי) של כל עסק או נכס שאנו מוכרים (או שוקלים); ו לכל אדם שאנו סבורים באופן סביר שהוא עשוי לפנות לבית משפט או אחר הרשות המוסמכת לחשיפת המידע האישי, במקומות שלנו אם יש חוות דעת סבירה, סביר להניח שבית משפט או סמכות כזו להורות על חשיפת מידע אישי זה.
  למעט האמור במדיניות זו, לא נספק את המידע האישי שלך צד שלישי.
  העברות נתונים בינלאומיות
 30. מידע שאנו אוספים עשוי להיות מאוחסן, מעובד והועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.
 1. מידע שאנו אוספים עשוי להיות מועבר למדינות הבאות שאין להם חוקי הגנת נתונים השווים לאלה החלים באזור כלכלי אירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.
 2. מידע אישי שאתה מפרסם באתר שלנו או שמסר עבורו פרסום באתר שלנו עשוי להיות זמין, דרך האינטרנט, ברחבי עולם. איננו יכולים למנוע שימוש או שימוש לרעה במידע כזה על ידי אחרים.
 3. אתה מסכים במפורש להעברת המידע האישי המתואר ב סעיף קודם (30).
  שמירת מידע אישי
 4. סעיף זה קובע את המדיניות והנוהל של שמירת הנתונים שלנו נועד לסייע להבטיח שאנו עומדים בהתחייבויות המשפטיות שלנו בנוגע שמירה ומחיקה של מידע אישי.
 5. מידע אישי שאנו מעבדים לכל מטרה או מטרה לא יעשה זאת להישמר זמן רב מהנדרש לשם כך או למטרות אלה.
 6. מבלי לפגוע במאמר סעיף קודם, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:
  א. ככל שאנו נדרשים לכך על פי חוק;
  ב. אם אנו סבורים כי המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל מתמשך או הליכים משפטיים פוטנציאליים; ו
  ג. על מנת לבסס, לממש או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל מסירת מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה וצמצום סיכון האשראי).
  אבטחת המידע האישי שלך
 7. ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע זאת אובדן, שימוש לרעה או שינוי במידע האישי שלך.
 8. נשמור את כל המידע האישי שאתה מספק באתר המאובטח שלנו שרתים (מוגנים באמצעות סיסמה וחומת אש).
 9. כל העסקאות הפיננסיות האלקטרוניות שיוכנסו באמצעות האתר שלנו יהיו מוגן על ידי טכנולוגיית הצפנה.
 10. העברת המידע דרך האינטרנט היא מטבע הדברים לא בטוחים, ואיננו יכולים להבטיח את אבטחת הנתונים שנשלחים האינטרנט.
 11. אתה אחראי לשמור על הסיסמה שבה אתה משתמש לגישה שלנו אתר סודי; לא נבקש ממך את הסיסמה שלך (למעט מתי אתה נכנס לאתר שלנו).
  תיקונים
  אנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת על ידי פרסום גרסה חדשה שלנו אתר אינטרנט. עליך לבדוק דף זה מדי פעם כדי לוודא שאתה מבין על השינויים במדיניות זו. אנו עשויים להודיע לך על שינויים במדיניות זו באמצעות דוא"ל או באמצעות מערכת ההודעות הפרטיות באתר שלנו או התרעה באתר.
  זכויותיך
  אתה רשאי להורות לנו לספק לך כל מידע אישי שאנו מחזיקים בו, אספקת מידע כאמור תהיה כפופה לדברים הבאים:
 12. תשלום אגרה {100$}; ואספקת הוכחות מתאימות לזהותך כגון צילום של הדרכון/תעודת זהות שלך המאושר על ידי נוטריון בתוספת עותק מקורי של חשבון השירות המציג את כתובתך הנוכחית.
  אנו עשויים לעכב מידע אישי שאתה מבקש במידה המותרת בכך חוק.
  אתה רשאי להורות לנו בכל עת שלא לעבד את המידע האישי שלך עבור מטרות שיווק.
  בפועל, בדרך כלל תסכים מראש במפורש לשימוש המידע האישי לצורכי שיווק, או שנספק לך הזדמנות לבטל את השימוש במידע האישי שלך למטרת שיווק.
  אתרי צד שלישי
  האתר שלנו כולל היפר-קישורים לאתרי צד שלישי ופרטיהם. אין לנו לשלוט, ואיננו אחראי, למדיניות הפרטיות ולשיטות הפרטיות של אתרים אלו.
 13. קישורים

  אתר זה כולל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידי בעלי ומפעילי אתר זה. לבעלי אתר זה אין כל שליטה על אתרים שבידי גורמים אחרים. מפעילי ובעלי אתר זה אינם נושאים באחריות כלשהי לתכנים המופיעים באתרים אחרים ו/או לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש באתרים אחרים. הכללת

  עדכון מידע
  אנא יידע אותנו אם המידע האישי שאנו מחזיקים עליך חייב להיות מתוקן או מתעדכן.
  עוגיות
  האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגיה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן על ידי הדפדפן. המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש דף מהשרת. עוגיות עשויות להיות עוגיות "מתמשכות" או עוגיות "הפעלה": עוגיה מתמשכת תישמר על ידי דפדפן אינטרנט ותעשה זאת
  להישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע, אלא אם המשתמש נמחק על ידי המשתמש לפני התפוגה תאריך; קובץ cookie של הפעלה, לעומת זאת, יפוג בתום הפעלת המשתמש, כאשר דפדפן האינטרנט סגור. עוגיות אינן מכילות בדרך כלל מידע שמזהה משתמש באופן אישי, אך מידע אישי שאנו שומרים עליך עשוי להיות מקושר למידע המאוחסן ומתקבל מעוגיות שניהם הפעלה ועוגיות מתמשכות באתר שלנו.

 14. שמות העוגיה

אנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות עבורם שבהם הם משמשים, מפורטים להלן:
1. אנו משתמשים ב- Google Analytics וב- AdWords באתר שלנו כדי לזהות את מחשב כאשר משתמש {כולל את כל השימושים שמשתמשים בהם קובצי Cookie
באתר שלנו מבקר באתר / עוקב אחר משתמשים תוך כדי ניווט אתר / שימוש בעגלת קניות באתר / לשפר את שימושיות האתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאות ולשפר את אבטחת האתר / להתאים אישית את האתר עבור כל משתמש.

 1. רוב הדפדפנים מאפשרים לך לסרב לקבל עוגיות – למשל:
  א. ב- Internet Explorer (גרסה 10) תוכל לחסום קובצי cookie באמצעות הגדרות עקיפת טיפול בקובצי Cookie זמינות על ידי לחיצה על "כלים" "אפשרויות אינטרנט", "פרטיות" ולאחר מכן "מתקדם";
  ב. ב- Firefox (גירסה 24) תוכל לחסום את כל קובצי ה- Cookie על ידי לחיצה על "כלים" "אפשרויות", "פרטיות" ובחירה באפשרות "השתמש בהגדרות מותאמות אישית להיסטוריה" התפריט הנפתח, והסרת הסימון "קבל עוגיות מאתרים"; ו
  ג. ב- Chrome (גירסה 29), תוכל לחסום את כל קובצי ה- Cookie על ידי גישה אל תפריט "התאמה אישית ושליטה" ולחיצה על "הגדרות", "הצג הגדרות מתקדמות "ו"הגדרות תוכן" ולאחר מכן בחירת "חסום מאתרים מהגדרת נתונים כלשהם "בכותרת" עוגיות ". לחסימת כל קובצי ה- cookie תהיה השפעה שלילית על השימושיות של רבים אתרים. אם תחסום קובצי Cookie, לא תוכל להשתמש בכל התכונות שלנו אתר אינטרנט.
 2. תוכל למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלך – לדוגמה:
  א. ב- Internet Explorer (גירסה 10), עליך למחוק קובץ cookie ידני קבצים (תוכל למצוא הנחיות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835);
  ב. ב- Firefox (גירסה 24), תוכל למחוק עוגיות על ידי לחיצה על "כלים" "אפשרויות" ו"פרטיות "ולאחר מכן בחירה באפשרות" השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה ", לחיצה על" הצג קובצי Cookie "ולאחר מכן לחיצה על" הסר הכל עוגיות "; ו
  ג. ב- Chrome (גירסה 29), תוכל למחוק את כל קובצי ה- Cookie על ידי גישה אל תפריט "התאמה אישית ושליטה" ולחיצה על "הגדרות", "הצג הגדרות מתקדמות "ו-" נקה נתוני גלישה "ולאחר מכן בחירה "מחק עוגיות ונתוני אתר ותוספים אחרים" לפני לחיצה על "נקה נתוני גלישה. "
 3. למחיקת עוגיות תהיה השפעה שלילית על השימושיות של רבים אתרים.

זמין עבורכם לכל שאלה, שפרו את החיים עוד היום!

גופך סוחב אותך כל החיים, סבלני ושורד, מגיע לו הכבוד והדאגה שלך, שווה להעלות את הדאגה כלפיו, לרמות גבוהות של סדר עדיפויות בחייך.

על מנת להזמין תור אנא מלא שאלון

דילוג לתוכן